Vitajte v BCTV!

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“), sa CELMAR MEDIA s.r.o. (ďalej len „CELMAR MEDIA“) pri svojej činnosti zaväzuje konať tak, aby rešpektovala a chránila osobné údaje a súkromie užívateľov týchto webových stránok, ak sa tieto údaje používajú v rámci stanovených užívateľských podmienok.

 

Zhromažďovanie údajov

Za osobné údaje sa považujú všetky údaje, ktorými sa zisťuje totožnosť a údaje potrebné pre komunikáciu (napr. priezvisko a meno, bydlisko, e-mailová adresa, kontaktné čísla pevných a mobilných liniek, faxu a pod.).

Naše internetové stránky môžete používať bez oznamovania svojich osobných údajov. Nie ste povinní nám poskytnúť svoje osobné údaje ako podmienku užívania stránok, s výnimkou, že je to potrebné na to, aby sme Vám poskytli službu či umožnili používanie nášho výrobku v súlade s vašimi požiadavkami. Ak používate naše internetové stránky, môžeme si uložiť údaje z rôznych bezpečnostných dôvodov. Tieto údaje môžu zahŕňať názov vášho poskytovateľa internetových služieb, internetovú stránku, z ktorej ste sa pripojili na našu stránku, internetové stránky, ktoré ste navštívili z našich stránok, a vašu IP adresu. Tieto údaje môžu viesť k určeniu vašej totožnosti, avšak nevyužívame ich k tomu. Tieto údaje príležitostne používame výhradne na štatistické účely so súčasným zachovaním anonymity každého užívateľa, takže túto osobu nemožno identifikovať. V prípadoch, že činnosti týkajúce sa spracovania údajov zverujeme tretím osobám, aby nám poskytli výrobok alebo služby, ktoré ste žiadali, či na iné účely, s ktorými ste súhlasili, dbáme na to, aby táto tretia osoba bola registrovaná k prevádzkovaniu tejto činnosti, aby poskytla dostatočné záruky ohľadom prevedenia ochrany a dôvernosti údajov, a spoliehame sa na technické a organizačné prostriedky na zabezpečenie dodržania predpisov o ochrane osobných údajov.

 

Zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov

Osobné údaje zhromažďujeme iba potom, ako nám ich sami poskytnete, napr. v rámci registrácie, prostredníctvom vyplnenia formulára alebo zaslaním týchto údajov e-mailom, v rámci objednávky výrobkov alebo služieb, zaslaním otázok alebo požiadaviek týkajúcich sa našich výrobkov alebo služieb a v obdobných situáciách , v ktorých ste sa rozhodli nám poskytnúť údaje. Databáza a jej obsah ostávajú v našej spoločnosti a u spracovateľov na serveroch, ktoré sú prevádzkované v našom mene a majú voči nám zodpovednosť. Vaše osobné údaje nepredáme tretím osobám (priamo ani cez sprostredkovateľa) v žiadnej forme, iba ak na to obdržíme Váš súhlas, prípadne, ak na to existuje zákonný titul.

 

Ponecháme si kontrolu a zodpovednosť nad používaním všetkých osobných údajov, ktoré ste s nami zdieľali. Môže sa stať, že tieto údaje budú úplne alebo čiastočne uložené či spracované v iných krajinách (napr. v Spojených štátoch amerických), pričom v týchto krajinách môžu platiť iné pravidlá ochrany osobných údajov, ako v krajine, v ktorej žijete. V týchto prípadoch zaistíme vykonanie príslušných bezpečnostných opatrení, vyžadujúcich sa od spracovateľov z týchto krajín, aby vykonali ochranu údajov porovnateľnú s ochranou vo vašej krajine.

 

Účel spracovania

Zhromažďované údaje budeme používať výhradne za účelom poskytovania našich výrobkov a služieb, či na iné účely, na ktoré ste nám poskytli svoj súhlas, s výnimkou prípadov, keď zákon ustanovuje inak.

 

Právo na prístup k údajom a ich opravu

Čo sa týka všetkých Vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené, máte právo prístupu k týmto údajom a právo na ich opravu, doplnenie a vymazanie, ak sú neúplné, nesprávne a neaktuálne. K tomu stačí zaslať e-mail na adresu v kontaktných údajoch alebo sa obrátiť na poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

Právo na výmaz

Máte právo kedykoľvek odvolať poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov a požiadať o zastavenie ich ďalšieho spracovania, iba ak sa jedná o spracovanie údajov na štatistické účely, kedy Vaše osobné údaje už neumožňujú Vašu identifikáciu. K tomu stačí zaslať e-mail na adresu v kontaktných údajoch alebo sa obrátiť na poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

Doba spracovania údajov

Osobné údaje spracovávame po dobu potrebnú na poskytnutie požadovanej služby alebo služby, ku ktorej ste udelili svoj súhlas, pokiaľ zákon neustanovuje inak (napr. v súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním).

 

Použitie cookies

Naše internetové stránky používajú súbor cookies na to, aby prispôsobili Vaše používanie internetu Vašim potrebám. Cookie je textový súbor, ktorý webový server ukladá na Váš pevný disk. Súbory cookies sa nedjú použiť na spustenie aplikácie či zanesenie vírusu do Vášho počítača. Súbory cookies sa prideľujú jednotlivo a môže ich prečítať iba webový server domény, ktorá tento súbor uložila.

Pokiaľ s ich použitím nesúhlasíte, cookies môžete vo svojom počítači alebo mobilnom zariadení ľahko vymazať (alebo znemožniť) príslušným nastavením používaného webového prehliadača. Viac informácií o správe cookies zistíte na stránkach používaného webového prehliadača.

Vzhľadom na to, že účelom cookies je zlepšenie a umožnenie využívania našich internetových stránok a ich procesov, berte na vedomie, že zablokovaním či zmazaním cookies môžete znemožniť činnosť týchto funkcií, alebo spôsobiť ich odlišnú činnosť a vzhľad vo svojom prehliadači.

 

Bezpečnosť

Celmar Media uplatňuje technické a organizačné bezpečnostné opatrenia za účelom ochrany Vašich údajov proti neoprávnenej manipulácii, strate, hrozbám či prístupu. Akýkoľvek osobný údaj, ktorý ste nám poskytli, bude pri prenose zašifrovaný na účely zabezpečenia proti zneužitiu tretími osobami. Naše bezpečnostné opatrenia sú nepretržite vylepšované v súlade s technologickým vývojom.

 

Deti

S ohľadom na dôležitosť ochrany súkromia detí, na našich internetových stránkach nezhromažďujeme, nespracovávame a nepoužívame informácie o osobách, pri ktorých vieme, že sú mladšie ako 16 rokov, bez predchádzajúceho vierohodného súhlasu zákonného zástupcu. Zákonný zástupca má právo požadovať náhľad do informácií, ktoré nám poskytlo dieťa, a môže požadovať výmaz týchto informácií.

 

Kontakt

Ak máte akékoľvek problémy, otázky či návrhy, obráťte sa prosím na nasledujúce osobu poverenú otázkou ochrany osobných údajov v spoločnosti Celmar Media: Anna Rupenović (dpo@bctv.sk).

Neustály rozvoj internetu vyžaduje občasné úpravy nášho vyhlásenia o súkromí, a preto si vyhradzuje právo na zmeny, ak je to potrebné.

Prístup k týmto internetovým stránkam a ich používanie a vyhlásenie o súkromí podliehajú legislatíve Českej republiky a v prípade sporu sú príslušné výhradne české súdy.

 

Toto vyhlásenie o súkromí a bezpečnosti online platieb nadobúda účinnosť 25. mája 2018.

 

100% BEZPEČNÝ NÁKUP

Pri nákupe sú vaše dáta šifrované a chránené pred zneužitím.

14-DENNÁ ZÁRUKA NÁKUPU

Ak nie ste spokojní so zakúpeným výrobkom, môžete ho vrátiť do 14 dní.

PLATBA NA SPLÁTKY

Pri nákupe produktov nad 100 EUR môžete využiť pohodlie platby na splátky.

ZAVOLAJTE NÁM: 02 33 014 930

Pre pomoc alebo radu pri kúpe zavolajte na naše informačné číslo.

Hej, zaregistrujte sa a spojte sa s BCTV!

Trvá to len pár sekúnd, aby ste ako prvý získali naše novinky a informácie o propagačných akciách...

PRIHLÁSTE SA K ODBERU NÁŠHO NEWSLETTERU