Vitajte v BCTV!

Obchodné podmienky spoločnosti CELMAR MEDIA s.r.o. pre internetový obchod www.bctv.sk (ďalej len „Obchodné podmienky“)

 

1. Základné ustanovenia

1.1 Tieto Obchodné podmienky upravujú záväzky medzi zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“ alebo „Vy“) a spoločnosťou CELMAR MEDIA s.r.o., so sídlom Rybná 716/24, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, IČ 02145669, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 215867 (ďalej len „Predávajúci“ alebo „My“), ktoré vznikajú nákupom kupujúceho v obchode Predávajúceho prezentovaného pod značkou BCTV (ďalej len „Obchod“). Nákup v Obchode je možný najmä prostredníctvom telefónu alebo inými prostriedkami komunikácie na diaľku uvedenými v týchto Obchodných podmienkach. Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú aj na nákupy Kupujúceho v Obchode, ktoré boli vykonané mimo priestoru obvyklého pre podnikanie Predávajúceho.

1.2 Nákupom v Obchode vyjadruje Kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom. Nákupom v Obchode sa rozumie uzatvorenie zmluvy o kúpe tovaru z Obchodu medzi Kupujúcim a Predávajúcim (ďalej len „Zmluva“).

1.3 Ak nie je dohodnuté inak, obsah zmluvy je vymedzený objednávkou Kupujúceho. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky a ďalej Reklamačný poriadok, ktorý sa považuje za súčasť týchto Obchodných podmienok a je k dispozícii na Stránkach.

1.4 V prípade, ak Kupujúcim nie je spotrebiteľ, ale právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prostredníctvom Stránok nakupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, nevzťahuje sa na takéhoto Kupujúceho ustanovenie určené k ochrane spotrebiteľa.

1.5 Právne vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími súvisiacimi predpismi.

1.6 Právne vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1.7 Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov Predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dojednané inak.

 

2. Zmluva

2.1 Zmluva vzniká na základe objednávky Kupujúceho, a to v okamihu, kedy je táto potvrdená Predávajúcim. Kupujúci je povinný pred uskutočnením objednávky zoznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami vrátane Reklamačného poriadku a je povinný vyjadriť s nimi súhlas.

2.2 Objednávka aj potvrdenie Predávajúceho sú uskutočnené prostredníctvom Stránok, telefonicky alebo iným prostriedkom komunikácie na diaľku podľa týchto Obchodných podmienok. Predávajúci nie je povinný žiadnu potvrdiť.

2.3 Potvrdenie alebo oznámenie o doručení objednávky nie je považované za potvrdenie samotnej objednávky, ak nie je výslovne uvedené inak. Bez potvrdenia objednávky Predajcom zmluva nevzniká. Potvrdením objednávky je aj odoslanie objednaného tovaru Kupujúcemu.

2.4 V prípade, ak objednávka obsahuje zvláštne požiadavky, vylúčenie týchto Obchodných podmienok či práv Predávajúceho vyplávajúcich zo zákona alebo akékoľvek iné doplňujúce podmienky (ďalej len „odchýlne podmienky“), neznamená potvrdenie objednávky Predávajúcim akceptáciu týchto odchýlnych podmienok, ak nie je v potvrdení výslovne uvedené inak.

V takom prípade je potvrdenie návrhom kúpnej zmluvy v znení, ktoré uvedené odchýlne podmienky neobsahuje. V prípade, ak Kupujúci prevezme tovar, platí, že tento návrh kúpnej zmluvy prijal a zmluva je uzatvorená bez odchýlnych podmienok.

2.5 Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť do 14 dní od okamihu, kedy Kupujúci uhradil kúpnu cenu, v prípade, ak tovar, ktorý je predmetom zmluvy, nemá k dispozícii, pretože došlo k vypredaniu zásob, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru. Najneskôr je Predávajúci oprávnený toto svoje právo uplatniť do okamihu doručenia tovaru Kupujúcemu.

2.6 Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z týchto Obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch Predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim.

2.7 Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v obvyklej výške, závislej na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Kupujúci používa.

 

3. Osobné údaje

3.1 Uzatvorená zmluva, objednávka a osobné údaje uvedené v zmluve a objednávke alebo oznámené Kupujúcim iným spôsobom sú Predávajúcim archivované pre účely plnenia zmluvy, a to po dobu trvania zmluvy vrátane doby trvania záručnej doby k tovaru a ďalej do uplynutí premlčacej doby záväzkov vzniknutých z prípadného porušenia zmluvy. Poskytnutie a spracovávanie uvedených údajov je nevyhnutné pre riadne plnenie záväzkov zmluvných strán.

3.2 V prípade, ak Predávajúci spracováva aj iné osobné údaje, než údaje, ktorých spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, vykonáva tak výhradne so súhlasom dotknutých subjektov alebo zo zvláštnych dôvodov stanovených zákonom.

3.3 Osobné údaje môžu byť poskytnuté (sprístupnené) tretím osobám – spracovateľom osobných údajov v súlade so zákonom – ktorí pre Predávajúceho na zmluvnom základe zabezpečujú vybrané činnosti v rámci plnenia jeho povinností zo zmluvy.

3.4 Kupujúci je vždy oprávnený požiadať Predávajúceho o prístup k jeho osobným údajom a má právo na opravu svojich osobných údajov, ako i ďalšie práva stanovené zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

4. Prevádzková doba

4.1 Príjem objednávok

  • telefonicky: 02 33 014 930, od 7:00 hod. do 20:00 hod v pracovných dňoch,od 9:00 do 17:00 cez víkendy
  • e-mailom: podpora@bctv.sk

 

5. Ceny

5.1 Všetky ceny sú zmluvné. Na Stránkach sú vždy uvedené aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tj. vrátane DPH, prípadne vrátane ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravu, dodanie, poštovné apod.

5.2 Zmluvná kúpna cena je cena platná v dobe zadania objednávky. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky zoznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE apod.). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť pred uskutočnením objednávky zoznámiť sa so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

5.3 Akciové ceny platia do vypredania zásob alebo po určenú časovú dobu.

 

6. Objednávanie

6.1 Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

  • elektronickou poštou na adrese podpora@bctv.sk
  • telefonicky na tel. č. 02 33 014 930

 

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Podrobnosti pre odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu alebo zo špeciálneho dôvodu stanovuje Reklamačný poriadok.

 

8. Platobné podmienky

8.1 Predávajúci akceptuje nasledujúce spôsoby úhrady kúpnej ceny:

a)na dobierku pri doručení tovaru.

8.2 Tovar zostáva až do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

 

9. Dodacie podmienky

9.1 Zasielanie prepravnou službou – SR:

  • Tovar je Kupujúcemu zasielaný prostredníctvom Českej pošty.
  • Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

9.2 Ceny dopravy nájdete na Stránkach.

 

10. Záručné podmienky

10.1 Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ako záručný list obvykle slúži nákupný doklad (podrobnosti viď Reklamačný poriadok).

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 06.03.2014. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť v budúcnosti tieto Obchodné podmienky a/alebo Reklamačný poriadok, a to s účinnosťou pre zmluvy vzniknuté po dátume zmeny.

11.2Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

11.3 Pre vylúčenie pochybností sa zmluva inak riadi Obchodnými podmienkami platnými a účinnými v dobe uzavretia zmluvy.

 

100% BEZPEČNÝ NÁKUP

Pri nákupe sú vaše dáta šifrované a chránené pred zneužitím.

14-DENNÁ ZÁRUKA NÁKUPU

Ak nie ste spokojní so zakúpeným výrobkom, môžete ho vrátiť do 14 dní.

PLATBA NA SPLÁTKY

Pri nákupe produktov nad 100 EUR môžete využiť pohodlie platby na splátky.

ZAVOLAJTE NÁM: 02 33 014 930

Pre pomoc alebo radu pri kúpe zavolajte na naše informačné číslo.

Hej, zaregistrujte sa a spojte sa s BCTV!

Trvá to len pár sekúnd, aby ste ako prvý získali naše novinky a informácie o propagačných akciách...

PRIHLÁSTE SA K ODBERU NÁŠHO NEWSLETTERU